Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

 

 

 


STATUT

 

STOWARZYSZENIE „TĘCZA” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

w Nowym Sączu

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne.

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie „TĘCZA” przy Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu, zwane dalej Stowarzyszeniem działa w oparciu o ustawę z 7 kwietnia 1989  - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać  się nazwą skróconą „TĘCZA”.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 4. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.              

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 1 decyduje Zarząd.

 

§ 8

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swojej działalności Stowarzyszenie może powołać Biuro Stowarzyszenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd.  
 3. Do prowadzenia swojej działalności  Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

 


Rozdział II      

Cele stowarzyszenia i ich realizacja

 

§ 9

Celem stowarzyszenia jest:

1)      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - od momentu wykrycia niepełnosprawności do starości,

2)      działalność na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych,

3)      działalność edukacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych,

4)      aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,

5)      przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

6)      pomoc w usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych

7)      upowszechnianie i wspieranie sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej (kultura fizyczna);

8)      prowadzenie działalności sportowo - wychowawczej wśród dzieci i młodzieży;

9)      ochrona i promocja zdrowia;

10)  promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;

11)  propagowanie sportu jako środka terapeutycznego;

12)  profilaktyka uzależnień i patologii społecznych;

13)  przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani;

14)  działalność na rzecz wparcia porządku i bezpieczeństwa publicznego;

15)  propagowanie zdrowego trybu życia;

16)  profilaktyka chorób, w tym chorób cywilizacyjnych;

17)  organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;

18)  propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

19)  propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska;

20)  promocja i organizacja wolontariatu;

21)  działalność charytatywna;

22)  promocja i upowszechnianie nowoczesnych technologii;

23)  działalność na rzecz dzieci i młodzieży;

24)  działalność na rzecz osób starszych;

25)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

26)  wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

 

§ 10

Cele stowarzyszenia realizowane są przez:

1)      prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych,

2)      prowadzenie świetlic, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, kół zainteresowań, klubów dyskusyjnych bądź innych tego typu placówek,

3)      organizowanie opieki medycznej, psychologicznej, zabiegów medycznych, zabiegów rehabilitacyjnych i korekcyjnych,

4)      zakup i udostępnianie wyposażenia i sprzętu korekcyjnego, logopedycznego i terapeutycznego,

5)      organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, terapeutycznych i leczniczych, kolonii i obozów, wyjazdów edukacyjnych i wycieczek turystycznych,

6)      organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, debat, warsztatów, konkursów, kursów i programów edukacyjnych;

7)      organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym,

8)      organizowanie spotkań integracyjnych,

9)      prowadzenie portali internetowych,

10)  prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,

11)  organizację kampanii informacyjno – promocyjnych w tym organizowanie kampanii społecznych we wszelkich dostępnych formach,

12)  prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,

13)  prowadzenie działalności doradczej,

14)  organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych,

15)  pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i innych podmiotów, które mogą udzielić stowarzyszeniu pomocy w realizacji celów statutowych;

16)  działalność stypendialną,

17)  wsparcie finansowe i niefinansowe dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

18)  pomoc w poszukiwaniu pracy osobom niepełnosprawnym,

19)  realizację projektów informacyjnych, naukowych, badawczych, doradczych oraz edukacyjnych,

20)  wsparcie finansowe i niefinansowe (rzeczowe i merytoryczne)  dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Sączu oraz innych placówek tego typu w Polsce,

21)  współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz ich związkami, ze szpitalami, instytutami i jednostkami leczniczymi, szkołami, uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami samorządowymi, oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym a także z osobami – specjalistami o uznanym autorytecie,

22)  występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji i organizacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

 

Rozdział III       

Działalność pożytku publicznego (zrób po staremu)

 

§ 11

Stowarzyszenie działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 12

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statutowa działalność, o której mowa w § 10 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
 3. Działalność określona w § 10  pkt 1-13 może mieć charakter odpłatny.
 4. Decyzję  w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek z wyodrębnionych w § 10 w związku z § 12 ust. 3 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 5. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
 6. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 7. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 8. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego (odpłatna i nieodpłatna) oraz działalność gospodarcza podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym a w szczególności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 13

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, Zarząd stowarzyszenia, w drodze uchwały może podjąć decyzję o indywidualnym gromadzeniu środków na rzecz konkretnej osoby z przeznaczeniem na: leczenie, rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny w ramach tzw. 1%.
 3. W razie podjęcia indywidualnej zbiórki, bez wyrażenia zgody Zarządu w formie uchwały, Zarząd może tak zgromadzone środki  wydatkować na cele statutowe.

 

Rozdział IV    

Prawa i obowiązki członków

 

§ 14

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 15

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 16

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
 2. Małoletni  mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem stowarzyszenia na zasadach ogólnych.

 

§ 17

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczne.

 

§ 18

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 19

 1. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
 2.  Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

 

§ 20

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

§ 21

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek zarządu.

 

§ 22

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)      uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym,

2)      zgłaszać wnioski do władz stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,

3)      zgłaszać projekty uchwał,

4)      uzyskiwać informacje od władz stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,

5)      odwoływać się od uchwał władz stowarzyszenia w sprawach członkowskich,

6)      brać udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez stowarzyszenie,

7)      korzystać z dorobku i wszelkich form działalności stowarzyszenia.

 

§ 23

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:

1)      aktywne uczestniczenie w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów i zadań,

2)      uczestniczenie w Walnych Zgromadzeniach Członków oraz w posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych,

3)      przestrzeganie postanowień przepisów prawa powszechnie obowiązującego, statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia,

4)      podejmowanie działań na rzecz rozwoju stowarzyszenia,

5)      dbanie o mienie i dobre imię stowarzyszenia,

6)      regularne opłacanie składek członkowskich oraz innych opłat związanych z członkostwem bądź korzystaniem z oferty stowarzyszenia.

 

§ 24

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 2. Członkowie wspierający i honorowi  mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. W pozostałym zakresie członkowie wspierający i honorowi posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 25

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 26

Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.

 

§ 27

 1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)      dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)      śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),

3)      wykluczenia przez Zarząd w przypadku:

a)      działania na szkodę stowarzyszenia,

b)      rażącego naruszenia postanowień przepisów prawa powszechnie obowiązującego, statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w stowarzyszeniu,

c)      nieangażowania się w bieżącą działalność stowarzyszenia w tym w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz stowarzyszenia,

d)      nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 1. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

 

§ 28

Od uchwały Zarządu w przedmiocie stwierdzenia ustania członkostwa lub wykluczenia  przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

 

§ 29

Władzami stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

 

§ 30

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym.

 

§ 31

Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 

§ 32

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 33

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na cztery lata  jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty elektronicznej, faksu, poczty tradycyjnej lub w inny skuteczny sposób (np. poprzez zamieszczenie zaproszenia na stronie www, wywieszenie na tablicy ogłoszeń, wiadomość sms) co najmniej 7 na dni przed planowanym terminem obrad.

 

§ 34

 1. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków - Zarząd ma obowiązek zwołać takie zgromadzenie w terminie dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 33 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 35

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 36

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1)      uchwalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia;

2)      uchwalanie zmian statutu;

3)      wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5)      uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu;

6)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

7)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

8)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze;

9)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

10)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

11)  podjęci uchwały o nadaniu statusu członka honorowego;

12)  uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Członków,

13)  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych władz stowarzyszenia.

 

§ 37

Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§ 38

 1. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, zastępcę prezesa, skarbnika, sekretarza i członka zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Zasady zawiadamiania o posiedzeniu zarządu określone zostaną w regulaminie, o którym mowa w ust. 7.
 4. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz Zarządu bądź inny członek zarządu wskazany przez prezesa. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 7. Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin pracy zarządu.

 

§ 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w ciągu roku.

 

§ 40

Do właściwości Zarządu należy:

1)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i przepisami prawa;

2)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków;

3)      składanie pisemnych sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków;

4)      opracowanie, uchwalanie i realizacja budżetu Stowarzyszenia oraz planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

5)      realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

6)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

7)      powoływanie pełnomocników Zarządu;

8)      utworzenie biura Stowarzyszenia i uchwalenie regulaminu jego działania;

9)      nadzorowanie pracy biura Stowarzyszenia w tym kierownika biura Stowarzyszenia;

10)  przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

11)  zwoływanie i przygotowanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków;

12)  zatrudnianie w razie konieczności pracowników oraz zawieranie stosownych umów (umowy o prace, umowy cywilnoprawne);

13)  uchwalanie regulaminów związanych z bieżącą działalnością stowarzyszenia,

14)  rozpoczęcie i zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz organizacja i prowadzenie tej działalności;

15)  zarejestrowanie statusu organizacji pożytku publicznego

16)  powoływanie komisji merytorycznych i zespołów roboczych;

17)  uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich oraz trybu ich egzekwowania;

18)  uchwalanie regulaminu Zarządu;

19)  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

20)  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

21)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

22)  przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,

23)  wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

24)  rozpatrywanie sporów wynikłych w obrębie stowarzyszenia,

25)  rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków stowarzyszenia.

 

§ 41

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 42

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady zawiadamiania o posiedzeniu komisji rewizyjnej określone zostaną w regulaminie, o którym mowa w ust. 9.
 4. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków komisji o każdym posiedzeniu.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji (quorum).
 6. Komisja Rewizyjna  pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin pracy Komisji.

 

§ 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrola działalności Stowarzyszenia;

2)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

3)      prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

4)      składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

5)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

6)      wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

7)      zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 33 ust. 1 oraz zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 34 ust. 2.

 

§ 44

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 45

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w trakcie trwania kadencji. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 1. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

 

Rozdział VI    

Majątek i fundusze

 

§ 46

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej, w tym w szczególności ruchomości i nieruchomości, fundusze i inne wartości majątkowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 

1)      składek członkowskich, wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością stowarzyszenia,

2)      darowizn, zapisów i spadków oraz nawiązek,

3)      środków pochodzących z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,

4)      dotacji, subwencji, udziałów, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń usług,

5)      wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej;

6)      dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

7)      dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

 

§ 47

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
 3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

 

§ 48

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).

 

§ 49

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§ 50

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub zastępcy prezesa.
 2. Zarząd może upoważnić kierownika biura Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań i rozporządzania środkami finansowymi w sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych czynności dotyczących działalności stowarzyszenia.

 

§ 51

 1. Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

 

§ 52

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przepis § 35 w zakresie tzw. „drugiego terminu” stosuje się odpowiednio.

 

§ 53

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 54

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

   
NAPISZ DO NAS:
ul. Broniewskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441-58-20
e-mail: tecza.sosw@wp.pl
© STOWARZYSZENIE "TĘCZA" Nowy Sącz
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Realizacja: Verakom -
projektowanie stron Nowy Sącz